Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Hotmail Gmail Yahoo! ThaiMail Chaiyo Sanook
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชนเป็นฐาน สืบสานวัฒนธรรมไทย ใช้เทคโนโลยี มีส่วนร่วมในการบริหาร
พันธกิจของโรงเรียน
 1. พัฒนาวิชาการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยกระบวนการคิดส่งเสริมสุนทรียศาสตร์ สุขภาพดีและมีมนุษย์สัมพันธ์
 2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมไทย
 3. จัดการบริหารอย่างมีส่วนร่วมตลอดจนให้การบริการบุคคลากรและชุมชน
 4. นำสื่อ / เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
 5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพนำไปสู่การประกันคุณภาพ
นโยบายคุณภาพ
  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยมุ่งมั่นให้โรงเรียนมีการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับความพึงพอใจสูงสุด
 1. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะอาจารย์และบุคลากรทุก คนผูกพันต่อการดำเนินงานตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในระบบประกันคุณภาพ
 2. คุณภาพและความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน เป็นความ รับผิดชอบร่วมกันของคณะ ผู้บริหารโรงเรียน คณะอาจารย์ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียน ผู้ปกครองและ ผู้เกี่ยวข้อง จึงมีการประกาศใช้ระเบียบ ปฏิบัติทุกกระบวนการที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษา ซึ่งเราทุกคน จะต้องยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 3. การดำเนินการตามกระบวนการจัดการศึกษา ที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ จะ ได้รับการธำรงรักษา ทบทวน ปรับปรุงให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
 4. การให้การพัฒนาบุคลากรทุกคนรับทราบและเข้าใจในนโยบายคุณภาพ จะได้รับการ ปฏิบัติทั้งโดยตรงและโดยอ้อมการบรรลุเป้าหมายด้านคุณภาพ ทั้งหมดนี้จะต้องอาศัยความร่วมมือ และการสนับสนุนจากคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทุกคน ทุกระดับ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
เป้าหมายของโรงเรียน
 1. นักเรียนมีกระบวนการคิดและได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านการคิดให้สูงขึ้น โดย อาศัยแหล่งการเรียนรู้ให้เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอน
 2. นักเรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
 3. นักเรียนรู้คุณค่าของการใช้ทักษะชีวิตที่ถูกต้อง ห่างไกลยาเสพติด มีวิถีชีวิตตาม ระบอบประชาธิปไตย
 4. ครูมีความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคล
 5. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน
 6. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ปกครองและชุมชน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ไว้ดังนี้
 1. รักชาติ ศาสน์  กษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์สุจริต
 3. มีวินัย
 4. ใฝ่เรียนรู้
 5. อยู่อย่างพอเพียง
 6. มุ่งมั่นในการทำงาน
 7. รักความเป็นไทย
 8. มีจิตสาธารณะ

 

นางขวัญยืน แปลงแดง

 

 

groub facebook

 
 

brok

 
   
  ภาษาไทย  
  คณิตศาสตร์  
  วิทยาศาสตร์  
  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
  สุขศึกษาและพลานามัย  
  ดนตรี ศิลปะ  
  ภาษาต่างประเทศ  
 
 
 
 
Feb-2018
อา พฤ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
ThaiCreate.Com Tutorials
Statistics
Today
39
Yesterday
65
This Month
838
Last Month
1,473
This Year
2,311
Last Year
24,088